صفحه 1
nm7402

قابوس نامه/ انتشارات:انتشارات علمی و فرهنگی/مولف:عنصر المعالی کیکاووس بن اسکندر/قیمت محصول: ۱۲۰,۰۰۰ ریال

قابوسنامه یکی از آثار بسیار ارجمند زبان فارسی است . به همان اندازه که وسعت معلومات نویسنده در درشته های گوناگون خواننده را به اعجاب می افکند ، صداقت و صراحت گفتارش در دل اثر می گذارد و نیز ژرف بینی ها و نکته سنجی های خردمندانه وی و حکایات و روایات آموزنده ای که گاه به مناسبتی در بعضی ابواب می آورد همه خواندنی و آموختنی و به خاطر سپردنی است فکر روشن نکته های عبرت آموز و نثر شیوا و ساده و روان نویسنده قابل توجه و ستودنی است . تنوع موضوع ابواب کتاب و فواید فراوانی که از مطالعه آنها به خصوص از نظر تحقیق در اوضاع و احوال اجتماعی ژ، سیاسی ، اقتصادی ، ، دینی ، علمی و ادبی ان عصر حاصل می گردد ، اهمیت کتاب را تاحدی بالا می برد که شایسته است با شادروان ملک الشعرا بهار همداستان شده و آن را مجموعه تمدن اسلامی پیش از مغول بنامیم.

فهرست مطالب:

باب اول : در شناخت ایزد تعالی
باب دوم : در افرینش و ستایش پیغامبر علیه السلام
باب سیوم: در سپاس داشتن از خداوند تعمت برتوان و ناگزیر
باب چهارم : در فزونی طاعت از راه توانش
باب پنجم : در شناخت حق پدر و مادر
و…
باب چهل و چهارم : در آیین جوانمرد پیشگی

مشاهده و خرید این محصول