معماری سازمانی در عمل جارچوب توگف، ابزار دقیق معماری سازمانی / انتشارات:موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران /مولف:امیر درجه سید رئوف خیامی, ستار هاشمی/ قیمت محصول: ۲۱۰,۰۰۰ ریال

بخش اول: مفاهیم پایه چارچوب توگف
بخش دوم: مفاهیم عملیاتی چارچوب توگف

بخش اول: مفاهیم پایه چارچوب توگف
بخش دوم: مفاهیم عملیاتی چارچوب توگف

مشاهده و خرید این محصول

پاسخ دهید