مجموعه طبقه بندی شده درس و کنکور کارشناسی ارشد مبانی بازسازی پس از سانحه (۲۴۴)/ انتشارات:عصر کنکاش/ مولف:علی حسینی – فرشیده امیدواری/قیمت محصول: ۸۰,۰۰۰ ریال

فصل اول: معرفی بازسازی پس از سانحه
فصل دوم: تعارف اولیه
فصل سوم: مفاهیم اولیه (خطر، آسیب پذیری، بحران)
فصل چهارم: فرآیند برنامه ریزی برای مقابله با سوانح
فصل پنجم: طراحی سکونتگاه ها پس از سوانح
فصل ششم: تست های مبانی بازسازی پس از سانحه

فصل اول: معرفی بازسازی پس از سانحه
فصل دوم: تعارف اولیه
فصل سوم: مفاهیم اولیه (خطر، آسیب پذیری، بحران)
فصل چهارم: فرآیند برنامه ریزی برای مقابله با سوانح
فصل پنجم: طراحی سکونتگاه ها پس از سوانح
فصل ششم: تست های مبانی بازسازی پس از سانحه

مشاهده و خرید این محصول

پاسخ دهید