طغیان ( پوچی شرزه ها )/ انتشارات:موج/مولف:بنیامین ملکی/قیمت محصول: ۲۵۰,۰۰۰ ریال

فهرست کتاب :

فصل نخست : گهواره اهریمن

فصل دوم : قیام

فصل سوم : خروش

فصل چهارم : لنگر شب

توضیحات پشت جلد کتاب :

قسم به آرامش ژرفای دریا , که موج سرکش ساحل , یافته می خروشد و در پی فتحی بیش ,

خود را به زوال می افکند های انسان که از جای برخواستی

پس بترس از داستانی که نعره اش به پایان بنشیند

زاندم که ریسمان سست امید بگسلد , و سقوطت به عمق فاجعه , تویی که گریختن آموختی ,

خون سرگردان در شریان را پس در پی چاره طغیان باش حال مترس و بیا , تا بگویم تیغ پیشتر آغاز کرد …. یا دندان .

فهرست کتاب :

فصل نخست : گهواره اهریمن

فصل دوم : قیام

فصل سوم : خروش

فصل چهارم : لنگر شب

توضیحات پشت جلد کتاب :

قسم به آرامش ژرفای دریا , که موج سرکش ساحل , یافته می خروشد و در پی فتحی بیش ,

خود را به زوال می افکند های انسان که از جای برخواستی

پس بترس از داستانی که نعره اش به پایان بنشیند

زاندم که ریسمان سست امید بگسلد , و سقوطت به عمق فاجعه , تویی که گریختن آموختی ,

خون سرگردان در شریان را پس در پی چاره طغیان باش حال مترس و بیا , تا بگویم تیغ پیشتر آغاز کرد …. یا دندان .

مشاهده و خرید این محصول

پاسخ دهید