قدرت پنهان زیبایی

توضیحات کتاب قدرت پنهان زیبایی

(چرا خوشبختی در نگاه تماشاگر نهفته است؟)
استاندال می‌گوید زیبایی نوید خوشبختی است. اما مفهوم زیبایی مبهم است. تعریف زیبایی یا شرح دلیل اهمیت آن برای ما کار دشواری است. راز زیبایی چیست؟ قدرت زیبایی چیست؟ این سؤال‌های کلی یک پاسخ متعارف دارند: زیبایی در چشم تماشاگر معنا می‌یابد. این تعریف سنتی ممکن است خاستگاه سؤال‌های دیگری باشد. وقتی چیزی به چشم کسی زیبا می‌آید چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ یا چه چیز موجب می‌شود کسی در شیئی که بر دیگران هیچ تأثیری نمی‌گذارد زیبایی بیابد. اما این عبارت جایی بر تفکر فلسفی باقی نمی‌گذارد و به جای آغاز کردن بحث به آن پایان می‌دهد.

جان آرمسترانگ در کتاب قدرت پنهان زیبایی به پرسش‌هایی پاسخ می‌دهد که اهمیت و زیبایی را در زندگی ما عیان می‌کند و ما را به دقت در جهان پیرامون و بازنگری در آن چیز‌هایی که از کنارشان می‌گذریم فرا می‌خواند.
انتشارات ققنوس
مولف جان آرمسترانگ
مترجم سهیل سمی

توضیحات کتاب قدرت پنهان زیبایی

(چرا خوشبختی در نگاه تماشاگر نهفته است؟)
استاندال می‌گوید زیبایی نوید خوشبختی است. اما مفهوم زیبایی مبهم است. تعریف زیبایی یا شرح دلیل اهمیت آن برای ما کار دشواری است. راز زیبایی چیست؟ قدرت زیبایی چیست؟ این سؤال‌های کلی یک پاسخ متعارف دارند: زیبایی در چشم تماشاگر معنا می‌یابد. این تعریف سنتی ممکن است خاستگاه سؤال‌های دیگری باشد. وقتی چیزی به چشم کسی زیبا می‌آید چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ یا چه چیز موجب می‌شود کسی در شیئی که بر دیگران هیچ تأثیری نمی‌گذارد زیبایی بیابد. اما این عبارت جایی بر تفکر فلسفی باقی نمی‌گذارد و به جای آغاز کردن بحث به آن پایان می‌دهد.

جان آرمسترانگ در کتاب قدرت پنهان زیبایی به پرسش‌هایی پاسخ می‌دهد که اهمیت و زیبایی را در زندگی ما عیان می‌کند و ما را به دقت در جهان پیرامون و بازنگری در آن چیز‌هایی که از کنارشان می‌گذریم فرا می‌خواند.
انتشارات ققنوس
مولف جان آرمسترانگ
مترجم سهیل سمی

مشاهده و خرید این محصول

پاسخ دهید