دل نوشته های رایا

متن زیر رو حتما بخونید دوستان
.
.
.
آدمها شبیه لیوانند
ظرفیتهایی مشخص دارند…..
بعضی به اندازه استکان،
بعضی فنجان ،
بعضی هم یک ماگ بزرگ,,,,,
وقتی بیش از ظرفیت لیوان در آن آب بریزی، سر ریز میشود،
خیس میشوی،
حتی گاهی که در اوج بدشانسی باشی
و در لیوان به جای آب ،
شربتی چیزی را زیادی ریخته باشی
وسرریز شده باشد ،
لکه ش تا ابد بر روی لباست میماند…..
آدمها مثل لیوان میمانند …..
ظرفیت هایی مشخص دارند….. لطفا” قبل از ریختن مهر و عطوفت در پیمانه های وجودیشان ،
ظرفیتشان را بسنج…..
به اندازه محبت کن…..
اگر اینکار را نکنی ،
اگر زیادی محبت کنی
اگر سر ریز شدند و محبت بالا آوردند ،
باد الکی به غبغب انداختند
و پیراهن احساست را لکه دار کردند ،
فقط از خودت
و عملکرد خودت عصبانی باش،
نه از آدمها که شبیه لیوانند….. سیمین دانشور
.
.
.
خوشبختیتون آرزومونه ?❤️?

instagram.com/rayabookshop ………… www.rayabook.net

متن زیر رو حتما بخونید دوستان
.
.
.
آدمها شبیه لیوانند
ظرفیتهایی مشخص دارند…..
بعضی به اندازه استکان،
بعضی فنجان ،
بعضی هم یک ماگ بزرگ,,,,,
وقتی بیش از ظرفیت لیوان در آن آب بریزی، سر ریز میشود،
خیس میشوی،
حتی گاهی که در اوج بدشانسی باشی
و در لیوان به جای آب ،
شربتی چیزی را زیادی ریخته باشی
وسرریز شده باشد ،
لکه ش تا ابد بر روی لباست میماند…..
آدمها مثل لیوان میمانند …..
ظرفیت هایی مشخص دارند….. لطفا” قبل از ریختن مهر و عطوفت در پیمانه های وجودیشان ،
ظرفیتشان را بسنج…..
به اندازه محبت کن…..
اگر اینکار را نکنی ،
اگر زیادی محبت کنی
اگر سر ریز شدند و محبت بالا آوردند ،
باد الکی به غبغب انداختند
و پیراهن احساست را لکه دار کردند ،
فقط از خودت
و عملکرد خودت عصبانی باش،
نه از آدمها که شبیه لیوانند….. سیمین دانشور
.
.
.
خوشبختیتون آرزومونه ?❤️?

instagram.com/rayabookshop ………… www.rayabook.net

پاسخ دهید