دل نوشته های رایا

بیایید کمی گریه کنیم
برای تمام وقت هایی که باید عاشقی میکردیم و نکردیم
تمام وقت هایی که عشق را تایپ کردیم
دوستت دارم هایمان را کپی پیست کردیم
از کسی به کسه دیگر
آنقدر کپی پیست کردیم که دوستت دارم ها هم کلیشه ای شد
عشقه مقدس هم به لجن کشیدیم
گفتیم عشق است
و
هوس هایمان را جدا نکردیم
الکی قهر کردیم
و هی استیکر های ناراحت فرستادیم
و در مقابل هی بوسه های تایپ شده گرفتیم تا آشتی کنیم
انقدر ادامه دادیم …..
که دیگر هر چه سعی کردیم عاشق شویم …نشد
هرچه سعی کردیم کسی را واقعا ببوسیم ….نشد
هر چه سعی کردیم از آغوشه واقعیه کسی لذت ببریم ….نشد
اصلا هیچ حسه خاصی به هیچ کس نشد که داشته باشیم
نمیشود …
قبلا تر ها شندیده بودم که میگفتند هرچه بگندد نمکش میزنند وای به روزی که بگندد نمک
و ما…
آنقدر گنده همه چیز را دراوردیم که نمک هم بزنیم دیگر  فایده ندارد
عشق شد یک داستان محال
دوستت دارم شد یک جمله کلیشه ای
بوسه شد کاری تکراری
و ما غرق شدیم در تمامه عاشقی های مجازی …
دور شدیم
از آن عزیزی که باید با تمام وجود عاشقش میشدیم
. .
.
خوشبختیتون آرزومونه ?❤️?

بیایید کمی گریه کنیم
برای تمام وقت هایی که باید عاشقی میکردیم و نکردیم
تمام وقت هایی که عشق را تایپ کردیم
دوستت دارم هایمان را کپی پیست کردیم
از کسی به کسه دیگر
آنقدر کپی پیست کردیم که دوستت دارم ها هم کلیشه ای شد
عشقه مقدس هم به لجن کشیدیم
گفتیم عشق است
و
هوس هایمان را جدا نکردیم
الکی قهر کردیم
و هی استیکر های ناراحت فرستادیم
و در مقابل هی بوسه های تایپ شده گرفتیم تا آشتی کنیم
انقدر ادامه دادیم …..
که دیگر هر چه سعی کردیم عاشق شویم …نشد
هرچه سعی کردیم کسی را واقعا ببوسیم ….نشد
هر چه سعی کردیم از آغوشه واقعیه کسی لذت ببریم ….نشد
اصلا هیچ حسه خاصی به هیچ کس نشد که داشته باشیم
نمیشود …
قبلا تر ها شندیده بودم که میگفتند هرچه بگندد نمکش میزنند وای به روزی که بگندد نمک
و ما…
آنقدر گنده همه چیز را دراوردیم که نمک هم بزنیم دیگر  فایده ندارد
عشق شد یک داستان محال
دوستت دارم شد یک جمله کلیشه ای
بوسه شد کاری تکراری
و ما غرق شدیم در تمامه عاشقی های مجازی …
دور شدیم
از آن عزیزی که باید با تمام وجود عاشقش میشدیم
. .
.
خوشبختیتون آرزومونه ?❤️?

پاسخ دهید