رازوری زنانه / انتشارات:نگاه معاصر /مولف:بتی فریدان/ مترجم:صادقی – مجتهدی- مداح-ورجاوند-عبدی- گرمساری / قیمت محصول: ۲۲۰,۰۰۰ ریال

در این کتاب فریدان حمله شدیدی به روان‌شناسی فرویدی می‌کند که در آمریکا پس از جنگ شکل پیش پاافتاده‌ای به خود گرفت و به ایدئولوژی جامعه‌ای بدل شد که در آن لذت‌طلبی، تنعم و سودجویی؛ هدفی همگانی بود.
این کتاب انتقادات زیادی را برانگیخت؛ نه تنها از جانب محافظه‌کاران، بلکه از سوی فمینیست‌ها. یکی از مهم‌ترین انتقاد‌ها این بود که فریدان در این کتاب عمدتاً به وضعیت زنان در طبقات متوسط و مرفه جامعه آمریکا پرداخته و باقی زنان را به فراموشی سپرده است. نیز گفته شده که او مبلغ نوعی فمینیسم لیبرال است که حل همه مشکلات زنان را در بیرون آمدن از خانه می‌جوید.» ص ۸
نویسنده در پیشگفتار کتاب درباره رازوری زنانه چنین توضیح داده است: «ناسازگاری عجیبی میان زندگی ما به عنوان زن و تصویری که سعی می‌کردیم با آن سازگار شویم وجود داشت که من دست آخر آن را «رازوری زنانه» نامیدم. پرسش دیگر من آن بود که آیا زنان دیگر هم با این شکاف اسکیزوفرنیک و پیامد‌هایش مواجه هستند؟»

در این کتاب فریدان حمله شدیدی به روان‌شناسی فرویدی می‌کند که در آمریکا پس از جنگ شکل پیش پاافتاده‌ای به خود گرفت و به ایدئولوژی جامعه‌ای بدل شد که در آن لذت‌طلبی، تنعم و سودجویی؛ هدفی همگانی بود.
این کتاب انتقادات زیادی را برانگیخت؛ نه تنها از جانب محافظه‌کاران، بلکه از سوی فمینیست‌ها. یکی از مهم‌ترین انتقاد‌ها این بود که فریدان در این کتاب عمدتاً به وضعیت زنان در طبقات متوسط و مرفه جامعه آمریکا پرداخته و باقی زنان را به فراموشی سپرده است. نیز گفته شده که او مبلغ نوعی فمینیسم لیبرال است که حل همه مشکلات زنان را در بیرون آمدن از خانه می‌جوید.» ص ۸
نویسنده در پیشگفتار کتاب درباره رازوری زنانه چنین توضیح داده است: «ناسازگاری عجیبی میان زندگی ما به عنوان زن و تصویری که سعی می‌کردیم با آن سازگار شویم وجود داشت که من دست آخر آن را «رازوری زنانه» نامیدم. پرسش دیگر من آن بود که آیا زنان دیگر هم با این شکاف اسکیزوفرنیک و پیامد‌هایش مواجه هستند؟»

پاسخ دهید