کلیات اسرار و راز های موفقیت/ انتشارات:نی نگار /مولف:امید دین پرست/ قیمت محصول : ۶۰,۰۰۰ ریال

با استفاده از مطالب این کتاب می‌توانید به اهداف ذیل دست یابید:
دسترسی به نیروی عظیم درونی
فعال کردن قانون جذب
هم سو شدن با کائنات و یاری جستن از نیروهای غیبی و استفاده از نیروهای غیبی و استفاده از اسرار و قوانین موجود در کائنات
کسب ثروت و روش‌های داشتن جذابیت جهت جذب مونس روحی
رسیدن به شفای روحی و جسمی و خلاصی از پدیده های چشم زخم و سحر
فراگیری علم خود هیپنوتیزم جهت ورود به خلسه و ترک عادات ناپسند
ارتباط با اسرار موجود در اذکار و اسماء الله

با استفاده از مطالب این کتاب می‌توانید به اهداف ذیل دست یابید:
دسترسی به نیروی عظیم درونی
فعال کردن قانون جذب
هم سو شدن با کائنات و یاری جستن از نیروهای غیبی و استفاده از نیروهای غیبی و استفاده از اسرار و قوانین موجود در کائنات
کسب ثروت و روش‌های داشتن جذابیت جهت جذب مونس روحی
رسیدن به شفای روحی و جسمی و خلاصی از پدیده های چشم زخم و سحر
فراگیری علم خود هیپنوتیزم جهت ورود به خلسه و ترک عادات ناپسند
ارتباط با اسرار موجود در اذکار و اسماء الله

پاسخ دهید